ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie november 2022.


Algemene voorwaarden Van Gurp Advocaten B.V. (versie november 2022)

1. Van Gurp Advocaten B.V. is een besloten vennootschap, waarin advocaten de rechtspraktijk uitoefenen.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Van Gurp Advocaten B.V. en van al diegenen die voor haar werkzaam zijn.

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Gurp Advocaten B.V. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Het staat Van Gurp Advocaten B.V. vrij aan haar verleende opdrachten, onder haar verantwoordelijkheid, door de door haar aan te wijzen advocaten en medewerkers van Van Gurp Advocaten B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden.

4. Van Gurp Advocaten B.V. zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5.1 De opdracht wordt uitgevoerd tegen een vooraf overeen te komen uurtarief, te vermeerderen met 6% algemene kantoorkosten, btw en eventuele verschotten, tenzij sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand of anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is opdrachtgever in verzuim.
5.2 Het uurtarief kan jaarlijks per 1 januari binnen redelijke grenzen worden gewijzigd (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten).
5.3 Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van voorschotnota’s, kunnen nieuwe voorschotnota’s worden gefactureerd indien en zodra de omvang van de werkzaamheden zulks rechtvaardigt.
5.4 Van Gurp Advocaten B.V. heeft het recht om tussentijds zekerheid te vragen van opdrachtgever voor voldoening van haar nota’s en bij uitblijven van die zekerheid en/of bij uitblijven van betaling van haar (voorschot)nota’s de (verdere) uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Van Gurp Advocaten B.V., haar vennoten, bestuurders, advocaten en medewerkers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Van Gurp Advocaten B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis. Een afschrift van deze polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van het kantoor.
6.2 De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Gurp Advocaten B.V. aansprakelijk is voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de door Van Gurp Advocaten B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Van Gurp Advocaten B.V. het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
6.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het door Van Gurp Advocaten B.V. in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Gurp Advocaten B.V. en/of haar vennoten of bestuurders.
6.4 Van Gurp Advocaten B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
6.5 Van Gurp Advocaten B.V. is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. Van Gurp Advocaten B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart Van Gurp Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Van Gurp Advocaten B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Gurp Advocaten B.V. en/of haar vennoten of bestuurders.

8. Aan Van Gurp Advocaten B.V. verstrekte informatie wordt – met inachtneming van artikel 9 – strikt vertrouwelijk behandeld. De opdrachtgever is gehouden van alle schriftelijke gegevens die hij aan Van Gurp Advocaten B.V. verstrekt, kopieën te behouden, alsmede de schriftelijke stukken die hij van Van Gurp Advocaten B.V. ontvangt, te bewaren, zodat bij onverhoopte beschadiging of verlies van de stukken – bijvoorbeeld door brand – afschriften ter beschikking staan.

9.1 Van Gurp Advocaten B.V. is verplicht alle informatie die haar ten aanzien van de opdrachtgever ter kennis komt, te behandelen met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald in de Gedragsregels voor advocaten 2018.

9.2. Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is Van Gurp Advocaten B.V. verplicht bij de uitvoering van in voornoemde wet nader omschreven diensten de identiteit van de cliënt te verifiëren en eventueel een cliëntonderzoek te verrichten. De cliënt dient desgevraagd alle gegevens te verstrekken, die nodig zijn teneinde de identiteit van de cliënt en/of de UBO (zie Wwft) vast te stellen, in afwachting waarvan de uitvoering van de werkzaamheden kan worden opgeschort. Voorts is Van Gurp Advocaten B.V. met inachtneming van de in artikel 9 lid 1 bedoelde geheimhoudingsverplichting in een aantal in de Wwft geregelde gevallen verplicht melding te maken van zogenaamde ‘ongebruikelijke transacties’.

10. De schriftelijke gegevens die deel uitmaken van een door Van Gurp Advocaten B.V. ten behoeve van een opdrachtgever behandeld dossier worden gedurende een periode van minimaal 5 jaar, doch maximaal 8 jaar na sluiting van het dossier door Van Gurp Advocaten B.V. bewaard.

11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Van Gurp Advocaten B.V. vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12.1 In afwijking van de wettelijke regeling voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Van Gurp Advocaten B.V., in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, vestigingsplaats Almelo. Van Gurp Advocaten B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
12.2 De opdrachtgever heeft het recht, wanneer deze consument is, gedurende één maand nadat Van Gurp Advocaten B.V. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

13. Op de rechtsverhouding tussen Van Gurp Advocaten B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Van Gurp Advocaten B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Van Gurp Advocaten B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.