PRIVACY VERKLARING


De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze terzake betrokken medewerkers en derden die verantwoordelijk zijn voor onze gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om de privacy te beschermen zijn onderdeel van onze dienstverlening.

PRIVACY VERKLARING

Op deze pagina informeren wij u hoe wij omgaan met privacy zodra u gebruik maakt van onze diensten in de ruimste zin van het woord en onze website. Wij laten u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacy verklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen dan wel voortvloeien uit de overeenkomst die we met u hebben gesloten, uw persoonsgegevens niet met anderen zullen delen tenzij in deze privacy verklaring aangegeven en uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacy verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@vangurpadvocaten.nl.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten alsmede de website van Van Gurp Advocaten. Van Gurp Advocaten is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doel
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel onze dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: advisering, ondersteuning, bijstand in procedures et cetera.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

Rechtsgronden
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit met betrekking tot onze dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten te kunnen verlenen, alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te kunnen voldoen.

Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zonder de betreffende persoonsgegevens zijn wij niet in staat te voldoen aan onze wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken. U bent daarom, indien wij daarom verzoeken, verplicht om deze persoonsgegevens, waar de wettelijke verplichting op ziet, aan ons te verstrekken.

Ontvangers
Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn bijvoorbeeld onze advocaten die betrokken zijn bij de dienstverlening aan u, alsook het ondersteunend personeel dat noodzakelijkerwijs met uw gegevens moet werken. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan verwerkers, middels een verwerkingsovereenkomst, die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hostingdienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan en op wiens servers onze website wordt gehost. Met deze derde hebben wij, conform de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Zodra u geen diensten meer bij ons afneemt, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Communicatie
Wanneer u ons e-mailt of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in onze dossiers. Als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 20 jaar worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dat maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en uw belangen te behartigen.

Formulier
De website bevat een formulier, welke u kunt gebruiken om contact met ons te krijgen. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt, bewaren we zo lang als nodig of redelijk is voor de beantwoording c.q. afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 20 jaar kan worden opgeslagen. 

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Identiteit
Van Gurp Advocaten B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.vangurpadvocaten.nl.

Van Gurp Advocaten B.V. heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de AVG (Van Gurp Advocaten is een handelsnaam van Van Gurp Advocaten B.V.):

Van Gurp Advocaten B.V.
Enschedesestraat 60
7551 EN HENGELO
T 074-2421832
KvK nummer 08147179